Privacyverklaring

Laatste wijziging: 10/03/2020

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens van onze leden. Wij doen er alles aan om de privacy van onze leden te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

TTC Jevota Lanaken houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Verwerkingsverantwoordelijke

Als TTC Jevota Lanaken zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

TTC Jevota Lanaken
Keelhoffstraat 8
3620 Neerharen

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

  • Voor- en achternaam: Deze dienen om de speler te identificeren. Voor- en achternaam worden automatisch uit het VTTL archief opgehaald. De naam van de speler wordt getoond in het overzicht van spelers voor deze club.
  • E-mailadres: Het e-mailadres wordt gebruikt voor het doorsturen van logingegevens en het versturen van opstellingen. Het e-mailadres kan door de speler zelf veranderd worden. De speler is niet verplicht om het e-mailadres in te vullen. Het e-mailadres wordt in het spelersoverzicht getoond maar is enkel zichtbaar voor aangemelde leden en enkel indien de speler in kwestie zijn toestemming gegeven heeft voor het tonen hiervan in het overzicht.
  • Adresgegevens: Woonadres en telefoon- en/of GSM-nummer kunnen door de speler zelf ingevuld worden indien gewenst. Dit is niet verplicht. Deze gegevens worden in het spelersoverzicht getoond maar zijn enkel zichtbaar voor aangemelde leden en enkel indien de speler in kwestie zijn toestemming gegeven heeft voor het tonen hiervan in het overzicht.

Bewaartermijn

TTC Jevota Lanaken bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen per doel verschillen.

TTC Jevota Lanaken verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 1 jaar na het beëindiging van het lidmaatschap aan de club, tenzij de wet dit anders vereist.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Tevens heeft u recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Beide kunnen via het profiel door de speler zelf aangepast worden.

U heeft het recht op verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-maiIs).

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, bij voorkeur vergezeld van een motivering voor uw vraag. (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website: www.jevota.be). Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Onze sponsors